Verkoop- en leverings

voorwaarden

Hieronder tref je onze verkoop- en leveringsvoorwaarden (Verkoop- en leveringsvoorwaarden Producten / BNO juli 2014)

1        Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1     Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de ontwerper tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2     In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • ontwerper het ontwerpbureau dat, of de ontwerper die producten verkoopt;
 • koper de wederpartij van de ontwerper;
 • consument de koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 • consumentenkoop de koop tussen ontwerper en consument;
 • koop op afstand de consumentenkoop waarbij de overeenkomst tot stand komt via internet, telefoon, fax of post;

2        Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1     De aanbieding of prijsgave geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

2.2     vereenkomsten tussen de ontwerper en koper tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2.3     De ontwerper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de ontwerper worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de ontwerper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3        Prijswijziging

3.1     Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is de ontwerper gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.2     De ontwerper zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst te ontbinden, tenzij bedongen is dat de aflevering langer dan drie (3) maanden na de koop zal plaatsvinden, of de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

4        Levering

4.1     De ontwerper vermeldt een levertijd, bij gebreke waarvan een levertijd van dertig (30) dagen geldt. Opgegeven (lever)tijden gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien de levertermijn niet wordt gehaald is de consument verplicht nog een mogelijkheid te geven tot levering. Wordt die ook niet gehaald, dan kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.2     Indien de ontwerper gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de ontwerper zijn ontvangen.

4.3     Levering aan consumenten vindt plaats op de wijze zoals door de ontwerper tijdens het aankoopproces aangegeven en op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres, aflevering wegens afwezigheid bij het postkantoor of door de koper aangegeven buren/derden daaronder inbegrepen. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering.

4.4     Indien de koper een levering weigert, kan de ontwerper de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft de ontwerper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om een totale schadevergoeding te vorderen.

5        Eigendomsvoorbehoud

Alle geleverde producten blijven eigendom van de ontwerper totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ontwerper heeft voldaan.

6        Ontbinding en retournering

6.1     Na bevestiging van de bestelling kan de koper deze slechts met toestemming van de ontwerper wijzigen of annuleren. Indien de ontwerper al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan de ontwerper deze aan de koper in rekening brengen. In geval van koop op afstand heeft de koper het recht om binnen veertien (14) werkdagen na ontvangst van het product de koop zonder toelichting schriftelijk te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring of via het modelformulier voor herroeping op de website van de ontwerper.

6.2     Indien de koopprijs en verzendkosten al zijn betaald, zullen deze zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen veertien (14) dagen nadat de ontwerper ervan de hoogte is gesteld dat de koper de koop wenst te herroepen terugbetaald worden, tenzij het vermoeden bestaat dat de geretourneerde producten al zijn geopend terwijl dit niet nodig is om het product te beoordelen, gebruikt of door de schuld van de koper zijn beschadigd. Terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de koper de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de koper uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

6.3     De koper dient het product onverwijld en in ieder geval niet langer dan veertien (14) dagen na de dag waarop de koper het besluit de overeenkomst te herroepen aan de ontwerper heeft medegedeeld terug te zenden. De ontwerper mag wachten met terugbetaling totdat de ontwerper het product heeft ontvangen, of de koper heeft aangetoond dat het product is teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerst valt.

6.4     Art 6.2 is niet van toepassing op de koop op afstand van:

 • zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop de ontwerper geen invloed heeft;
 • zaken die:1) zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van de koper;2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 • snel kunnen bederven of verouderen;
 • audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur indien de verzegeling door de koper is verbroken;
 • kranten of tijdschriften; of
 • diensten die met instemming van de consument zijn uitgevoerd voordat de termijn van zeven (7) werkdagen is verstreken.

6.5     Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de ontwerper, op de wijze zoals door de ontwerper tijdens het aankoopproces aangegeven. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

7        Betaling

7.1     De ontwerper is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

7.2     Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

7.3     Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de ontwerper nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij  rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor consumententransacties. Alle door de ontwerper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden in rekening gebracht conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”. De tarieven uit voorgaand besluit zijn:

 • Minimumtarief € 40,00
 • 15% over eerste € 2.500,00
 • 10% over volgende € 2.500,00
 • 5% over volgende € 5.000,00
 • 1% over volgende € 190.000,00
 • 5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6.775

7.4     Alvorens incassokosten in rekening worden gebracht zal de ontwerper aan de consument een aanmaning versturen, waarin de ontwerper een termijn van veertien (14) dagen na de dag van de aanmaning wordt gegeven om de vordering alsnog te voldoen.

8        Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1     Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is de ontwerper bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

 • indien de koper in verzuim is of de ontwerper goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
 • indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ontwerper kan worden gevergd.

8.2     In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal de ontwerper niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Dit laatste is niet van toepassing indien sprake is van een ontbinding naar aanleiding van omstandigheden die niet aan de consument toe te rekenen zijn.

9        Garanties en reclames

9.1     De door de ontwerper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de ontwerper geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

9.2     Bij gebruik van het product buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3     De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen twee (2) maanden – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan de ontwerper gemeld te worden.

9.4     Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft de ontwerper de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

9.5     Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

10      Rechten van intellectuele eigendom

10.1   De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door de ontwerper aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij de ontwerper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2   Indien en voorzover de ontwerper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de ontwerper in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

11      Aansprakelijkheid voor schade

11.1   De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

 • door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
 • doordat de ontwerper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
 • door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
 • materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
 • misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.2   Alleen directe en aan de ontwerper toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die welke is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

11.3   Voor zover de ontwerper aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert.

11.4   De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

11.5   Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien:

 1. de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ontwerper of zijn (leidinggevende) ondergeschikten;
 2. er sprake is van productenaansprakelijkheid ten aanzien van een consument in de zin van Boek 6 Titel 3, Afdeling 3 BW.

12      Overmacht

12.1   Ingeval de ontwerper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is deze gerechtigd om zijn verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand is geëindigd. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met betrekking tot de producten die door de overmacht getroffen zijn te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

12.2   Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden onder meer verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet in jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de ontwerper geen invloed kan uitoefenen, en waardoor de ontwerper niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen.

13      Nederlands recht en bevoegde rechter

13.1   Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

13.2   In geval van geschillen is de rechter van de woonplaats van de koper bevoegd.

13.3   Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

14      Overige bepalingen

14.1   De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

14.2   Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassingen indien deze op schrift zijn gesteld. Indien de ontwerper gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

1        Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.1     Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele andere voorwaarden, van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen met betrekking tot door de ontwerper tot stand gebrachte of aangeboden producten.

1.2     In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • ontwerper het ontwerpbureau dat, of de ontwerper die producten verkoopt;
 • koper de wederpartij van de ontwerper, niet zijnde een consument.

2        Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1     De aanbieding of prijsgave is vrijblijvend en geldt gedurende de daarbij vermelde termijn of zolang de voorraad strekt.

2.2     Overeenkomsten tussen de ontwerper en de koper komen tot stand door schriftelijke bevestiging door de ontwerper, waaronder een bevestiging per e-mail. Een automatisch elektronisch gegenereerde ontvangstbevestiging geldt niet als dergelijke bevestiging. De ontwerper behoudt zich het recht voor een bestelling te weigeren.

2.3     De ontwerper is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken van derden. Alle rechten en aanspraken zoals die in deze voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van de ontwerper worden bedongen, gelden evenzeer ten behoeve van door de ontwerper ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

3        Wijziging van omstandigheden en overmacht

3.1     Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de prijzen van grondstoffen, lonen, invoerrechten, belastingen of andere externe kosten (al dan niet ten gevolge van valutawijzigingen) stijgen, is de ontwerper gerechtigd de koopprijs aan deze stijging aan te passen.

3.2     De ontwerper zal de koper van een dergelijke omstandigheid zo snel mogelijk op de hoogte brengen, waarna de koper alsdan gerechtigd is de overeenkomst binnen een termijn van acht (8) dagen te ontbinden, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke prijsverhoging.

3.3     Ingeval de ontwerper ten gevolge van overmacht niet in staat is de overeenkomst na te

komen, zal hij gerechtigd zijn de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of zijn

verplichtingen op te schorten tot de overmachtstoestand zal zijn beëindigd. De koper is alsdan verplicht het reeds geleverde te betalen.

4        Levering

4.1     Opgegeven (lever)tijden hebben een indicatieve strekking en gelden niet als fatale termijnen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de koper de ontwerper dus schriftelijk in gebreke te stellen.

4.2     Indien de ontwerper gegevens van de koper nodig heeft voor het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel indien (gedeeltelijke) vooruitbetaling is bedongen, vangt de levertijd pas aan nadat de juiste en volledige gegevens respectievelijk de vooruitbetaling door de ontwerper zijn ontvangen.

4.3     Bestellingen worden slecht franco geleverd, indien dit uitdrukkelijk is afgesproken. Indien niet franco wordt geleverd, is de ontwerper gerechtigd vrachtkosten in rekening te brengen.

4.4     Levering vindt plaats op het moment dat de producten de opslagruimte van de ontwerper hebben verlaten. Het risico van de geleverde producten gaat op de koper over op het moment van levering, ongeacht wat tussen de ontwerper en de koper omtrent het vervoer en de assurantie is overeengekomen.

4.5     Indien de koper een levering weigert, kan de ontwerper de daaruit voortvloeiende kosten bij hem in rekening brengen. Daarnaast heeft de ontwerper in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht om volledige schadevergoeding te vorderen.

5        Eigendomsvoorbehoud

5.1     Alle geleverde producten blijven eigendom van de ontwerper totdat de koper aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tegenover de ontwerper heeft voldaan.

5.2     De koper mag de producten die uit hoofde van dit beding eigendom zijn gebleven van de ontwerper slechts verkopen aan derden in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf.

5.3     Indien de koper zijn verplichtingen uit een met de ontwerper gesloten overeenkomst niet nakomt, of indien er gegronde vrees bij de ontwerper bestaat dat de koper zijn verplichtingen niet na zal komen, is de ontwerper gerechtigd de geleverde producten bij de koper of bij derden, die de zaak voor de koper houden, terug te halen. De koper dient in dat geval alle medewerking te verlenen.

6        Ontbinding en retournering

6.1     Bestellingen kunnen door de koper slechts met toestemming van de ontwerper worden gewijzigd of geannuleerd. Indien de ontwerper al kosten heeft gemaakt of tengevolge van de wijziging of annulering kosten moet maken, dan kan de ontwerper deze aan de koper in rekening brengen.

6.2     Retourzendingen van geleverde producten kunnen slechts plaatsvinden na schriftelijke goedkeuring door de ontwerper, waarbij de ontwerper het recht heeft instructies te geven omtrent de wijze van verzending. De rechtstreekse kosten voor retourzendingen van de producten in het kader van dit artikel zijn voor rekening van de koper, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De ontwerper mag wachten met terugbetaling totdat de ontwerper de retourzending heeft ontvangen.

7        Betaling

7.1     De ontwerper is te allen tijde gerechtigd (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen of onder rembours te leveren.

7.2     Indien op rekening wordt geleverd, dient betaling van het factuurbedrag binnen veertien (14) dagen te geschieden, zonder dat de koper recht heeft op korting of verrekening.

7.3     Indien na het verstrijken van de betalingstermijn door de ontwerper nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de koper in verzuim en is hij  rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente, zoals die geldt voor zakelijke transacties. Alle door de ontwerper gemaakte kosten, zoals proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de koper. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,- exclusief BTW.

8        Opschortings- en ontbindingsbevoegdheid

8.1     Naast hetgeen is bepaald in geval van overmacht en in artikel 6, is de ontwerper bevoegd om de uitvoering van zijn verplichtingen uit alle tussen partijen bestaande overeenkomsten (gedeeltelijk) op te schorten of deze overeenkomsten zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden:

 • indien de koper in verzuim is of de ontwerper goede grond heeft te vrezen dat de koper niet of niet volledig en/of niet tijdig aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling, faillissement of schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken; of
 • indien zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van de ontwerper kan worden gevergd.

8.2     In de gevallen genoemd onder 8.1 worden bovendien alle eventuele verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar en zal de ontwerper niet tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

9        Garanties en reclames

9.1     De door de ontwerper te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs kunnen worden gesteld en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indien van toepassing gelden voor de door de ontwerper geleverde producten garantiebepalingen van toeleveranciers en derden zoals producenten en importeurs.

9.2     Bij gebruik buiten Nederland, dient de koper zelf te verifiëren of de producten geschikt zijn voor gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden en (wettelijke) eisen die daaraan gesteld worden.

9.3     De koper is verplicht om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren. Eventuele gebleken gebreken dienen binnen tien (10) dagen – en bij uiterlijke gebreken onverwijld – schriftelijk en gemotiveerd aan de ontwerper gemeld te worden.

9.4     Indien is aangetoond dat een product niet aan de overeenkomst voldoet en er tijdig is gereclameerd, dan heeft de ontwerper de keus om het desbetreffende product te vervangen, zorg te dragen voor herstel dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten daarvan te restitueren.

9.5     Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

10      Rechten van intellectuele eigendom

10.1   De koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom met betrekking tot de door de ontwerper aan de koper ter beschikking gestelde producten, materialen en informatie, waaronder mede begrepen (het uiterlijk van) monsters, verpakkingen, etiketten, labels, de vormgeving, de samenstelling en/of specificaties van monsters, producten en halffabrikaten, alsmede technische en commerciële knowhow, modellen, mallen, ontwerpen en dessins, berusten bij de ontwerper, zijn toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2   Indien en voorzover de ontwerper producten of verpakkingen vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de koper, zoals door de koper aangeleverde specificaties, ontwerpen, schetsen, modellen of dessins, staat de koper er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door de ontwerper in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

11      Aansprakelijkheid voor schade

11.1   De ontwerper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt:

 • door ondeskundig gebruik van het geleverde of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
 • doordat de ontwerper is uitgegaan van door of namens de koper verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens;
 • door derden die op verzoek of met toestemming van de koper bij de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld;
 • materialen of diensten die op verzoek of met toestemming van de koper door derden worden geleverd; of
 • misverstanden, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel.

11.2   Alleen directe en aan de ontwerper toerekenbare schade komt voor vergoeding in aanmerking. Aansprakelijkheid voor indirecte schade zoals in ieder geval maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, verminderde opbrengst is uitgesloten.

11.3   Voor zover de ontwerper aansprakelijk is voor vergoeding van schade dan is deze beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op de (deel)levering betrekking heeft, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan de ontwerper uitkeert.

11.4   De koper vrijwaart de ontwerper voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan de koper toerekenbaar is.

11.5   Genoemde beperkingen in de artikelen 11.1 t/m 11.4 gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de ontwerper of zijn (leidinggevende) ondergeschikten.

12      Nederlands recht en bevoegde rechter

12.1   Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de koper aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

12.2   In geval van geschillen is de rechter van de plaats waar de ontwerper is gevestigd bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de ontwerper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

12.3   Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13      Overige bepalingen

13.1   De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

13.2   Wijzigingen in en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig en van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld. Indien de ontwerper gebruik maakt van aanvullende voorwaarden dan wel met deze algemene voorwaarden strijdige bepalingen, dan laat dit de geldigheid en toepasselijkheid van overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met betrekking tot een Buts en Bofn workshop die je met Studio Jeanette van Tricht afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop is het belangrijk om deze goed door te lezen. Door je aan te melden geef je aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

 • Studio Jeanette van Tricht
 • jeanette@butsenbofn.nl

1: Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van opdrachtgevers of (potentiële) deelnemers voor wat betreft workshops.
1.2 Een overeenkomst met betrekking tot het volgen van een workshop, komt tot stand door betaling van de desbetreffende workshop in de webshop van Buts en Bofn.

2: Inschrijvingen

2.1 Alle workshops, worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.2 Buts en Bofn behoudt zich het recht indien nodig de locatie te veranderen.
2.3 Na inschrijving ontvangt u een (elektronische) ontvangstbevestiging via e-mail die uw inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanmeldingen.
2.4 Per workshop of cursus zijn er slechts een bepaald aantal plekken beschikbaar. Het aantal is 15 deelnemers per workshop. Zodra een workshop vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten en is het niet meer mogelijk via de website een plek te boeken.
2.5 Als een workshop vol zit, kun je mij mailen om je op te geven voor de reservelijst. Zet in het onderwerp van je e-mail ‘reservelijst [desbetreffende workshop]’. Vermeld daarbij je volledige naam en telefoonnummer. Mocht er een plek zijn vrijgekomen, neem ik zo snel mogelijk contact met je op.
2.6 Door de inschrijving verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

3. Afmelden door de deelnemer


3.1 Afmelden dient via e-mail te gebeuren.
3.2 Afmelding voor een workshop:
Bij afmelding tot 1 maand (30 dagen) voor aanvang zal er 25% van het verschuldigde workshop bedrag in rekening gebracht worden. Bij annulering tussen 30 tot 7 dagen voor aanvang van de startdatum wordt 50% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij annulering vanaf 7 dagen vóór aanvang van de startdatum wordt 100% van het deelname geld in rekening gebracht. Bij het niet verschijnen tijdens de workshop, wordt ook geen geld teruggeboekt.
3.3 Mocht u niet kunnen komen, dan mag u ook zelf voor vervanging zorgen. Uw deelnamebevestiging is overdraagbaar, maar meld het wel even.                                                   3.4 Bij annulering kan de workshop niet verplaatst worden naar een andere datum.

4. Annulering/verplaatsing door Studio Jeanette van Tricht

4.1 Studio Jeanette van Tricht is gerechtigd bij onvoldoende deelnemers de aangeboden workshop te annuleren. Mocht een workshop of cursus geen doorgang vinden of worden uitgesteld, dan ontvang je daarvan uiterlijk 7 dagen voor aanvang bericht.
4.2 Studio Jeanette van Tricht is gerechtigd tot uiterlijk 2 weken voor aanvang van de workshop de datum van een workshop te wijzigen. De cursist wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en heeft de mogelijkheid in overleg de workshop kosteloos te verplaatsen.

4.3 Studio Jeanette van Tricht is gerechtigd bij ziekte de aangeboden workshop te annuleren. Bij annulering wordt in overleg de inschrijving verplaatst naar een andere datum of geannuleerd. De eventueel betaalde workshopkosten worden gerestitueerd minus 5,00 administratiekosten.

4.4 De workshop vindt alleen plaatst mits er minimaal 6 deelnemers zijn. Bij minder deelnemers kan de workshop niet doorgaan.

5: Betaling

5.1 5.1 De deelnemer is verzekerd van een plek voor de cursus/workshop na betaling van het volledige bedrag.
5.2 Mocht u beschikken over een kortingscode, dan dient u deze tijdens het betalingsproces in de webshop in te voeren. Na betaling kunnen kortingscodes niet meer worden ingevoerd, noch worden er restituties gedaan om deze te compenseren.

6: Klachten

6.1 Heb je een klacht over een workshop? Neem dan contact op met Studio Jeanette van Tricht en we zullen ons best doen om je daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen.
6.2 Het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

7: Aansprakelijkheid

7.1 Studio Jeanette van Tricht aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers. Noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop.

8: Geheimhouding

8.1 Al het cursusmateriaal en de aanvullende documentatie zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of anderszins worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt. Het maken van beeldopnamen van een (gedeelte van) een workshop- of cursusmateriaal is niet toegestaan. De deelnemer is niet gerechtigd workshops waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan Studio Jeanette van Tricht toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven.
8.2 Cursisten en deelnemers verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan de cursisten en deelnemers het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

9: Overig

9.1 Studio Jeanette van Tricht behoudt zich altijd het recht om de workshops en cursussen inhoudelijk te veranderen en/of prijzen te wijzigen.
9.2 Parkeerkosten en/of kosten van openbaar vervoer, indien van toepassing, zijn voor rekening van de deelnemer.
9.3 Als een deelnemer hinder veroorzaakt voor of tijdens een workshop of cursus, dan hebben wij het recht om deze persoon te weigeren of te verwijderen uit de workshop en te weigeren voor volgende workshops of lessen van de cursus. De deelnemer krijgt hierbij het betaalde geld niet terug.

Voor overige vragen kun je terecht bij Studio Jeanette van Tricht.